PSP w Dylakach im. Karola Miarki

e-mail:
www: pspdylaki.ozimek.pl
Data wydruku: 2018-01-16 16:28:03

Kryteria rekrutacji 2017-2018

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach podaje do publicznej wiadomości  kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Kryterium naboru

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

  1.  

Kandydat, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

5

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

  1.  

Kandydat, którego rodzeństwo uczy się w danej szkole

5

Pisemne oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego kandydata

  1.  

Kandydat, który realizował wychowanie przedszkolne w danej szkole

5

  1.  

Kandydat, dla którego dana szkoła jest najbliższa miejscu jego zamieszkania

3

  1.  

Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców /opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły lub dana szkoła znajduje się na trasie dojazdu rodzica /opiekuna prawnego do pracy

3

  1.  

Kandydat, którego miejsce zamieszkania rodziny wspierającej rodziców / opiekunów prawnych kandydata w opiece nad nim, jest najbliższe danej szkole

2