Komunikat Powiatowego Inspektora Budowlanego

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami
występującymi w okresie zimowym.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Nazwa i adres podmiotu publicznego:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki;
Numer identyfikacyjny REGON 00118250000000;
Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe: E-mail sekretariatu podmiotu: info@pspdylaki.ozimek.pl  ;
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz: elzbieta_pluta@o2.pl  ;
Telefon kontaktowy 774651442 ;
Data 2021-01-25 ;
Miejscowość: Dylaki ;
Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo: OPOLSKIE ;
Powiat: opolski ;
Gmina: Ozimek (obszar wiejski);
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
 2) wojewody ;
Dział 1. Dostępność architektoniczna Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1;
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ? 
NIE;
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
NIE;
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
TAK;
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
TAK;
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
NIE;
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej Budynek nie posiada podjazdów oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami.
Dział 2. Dostępność cyfrowa.
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności;
Liczba stron: 2;
Liczba aplikacji: 1;
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności;
ID a11y-url pspdylaki.ozimek.pl ;
ID a11y-status:  Zgodna;
ID a11y-data-sporzadzenie 2011-09-01;
ID a11y-url uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminaozimek ;
ID a11y-status:  Zgodna;
ID a11y-data-sporzadzenie 2019-02-01;
ID a11y-url https://www.microsoft.com/store/productId/9NBLGGGZPW1H  ;
ID a11y-status: Zgodna;
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-10-19 ;
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Liczba stron: 0 ;
Liczba aplikacji: 0 ;
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: brak;
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: brak;
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:
Prowadzimy stronę internetową szkoły. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny, do którego dostępna jest również aplikacja.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna.
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny: TAK;
b. Kontakt korespondencyjny: TAK;
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych: NIE;
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych: TAK;
e. Przesyłanie faksów: NIE;
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online): NIE;
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty: NIE;
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty): NIE;
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
NIE;
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2;
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?  NIE;
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?  NIE;
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? NIE;
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
NIE;
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym;
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?  NIE;
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?  NIE;
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?  NIE;
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?  NIE.

Załączniki:
 do góry